Hotel Court Park

Atrakcje turystyczne

Atrakcje turystyczne

Miasto, które swoją nazwę zawdzięcza rzece nad którą leży, odnotowane zostało w kronikach już w 991 roku i do dziś posiada liczne Atrakcje turystyczne Nysy. O ile trudno precyzyjnie określić kto i kiedy założył miasto Nysa, nie ulega wątpliwości, że od średniowiecza obszar dookoła Nysy był własnością biskupów wrocławskich. Fakt ten ma o tyle znaczenie, że w historii tego pięknego miasta największe właśnie piętno odcisnęli właśnie biskupi wrocławscy. Założyciele Księstwa Nyskiego docenili znaczenie Nysy poprzez fakt posiadania w Nysie zamku oraz powstanie kościołów. Przykładem są kościoły m.in. Jana Chrzciciela, Św. Mikołaja oraz Marii in rosis.

Zakon Bożogrobowców

Atrakcje turystyczne Nysy to przede wszystkim jej historia. Wiek XII to czas Zakonu Rycerzy Bożogrobców oraz Franciszkanów w Nysie. Wiek XIII to najazdy Mongołów (1241 r.), wojny Henryka III z Bolesławem Rogatką (1249 r.). Walki Księcia Henryka IV z Biskupem Wrocławskim Tomaszem II. XV wiek z kolei to czas najazdu przez fanatycznych Husydów (1428)

Lata odbudowy Nysy zostały nagrodzone miastu przeniesieniem w roku 1477 przez Biskupa Wrocławskiego Rudolfa Rudensheima kolegiaty do dawnego kościoła Św. Jana Chrzciciela.
Znaczącym wydarzeniem w historii Nysy był okres rządów Biskupa Wrocławskiego Jana Sitscha, powstanie w Domu Wagi Miejskiej oraz Młynów Biskupich. Wyrazem solnej władzy monarchii Habsburgów w Nysie była działalność Biskupa Karola, arcyksięcia Habsburga, w tym sprowadzenie do Nysy zakonu jezuitów.

Tragiczna śmierć biskupa Karola zniweczyła jego śmiałe plany w stosunku do Nysy. Kontrybucja nałożona na miasto przez Jahanna Georga von Jagerndorfa, okres wojny trzydziestoletniej najazdy na miasto najazd Duńczyków i Sasów w 1632 roku. Wszystko to w połączeniu z największą tragedią w historii miasta – zarazą z 1633 roku – bardzo osłabiło Nysę. Dla historii oraz zachowanych świadectw okresu świetności Nysy zasadnicze znaczenie miała również kontrybucja nałożona przez Szwedów w 1642. Groźba zniszczenia miasta zmusiła władze miejskie do oddania bezcennych kosztowności. Miasto podpalone pomimo tego przez Szwedów zostało uratowane przez niespodziewanie silny deszcz, co zostało przez mieszkańców Nysy uznane za cud.

W roku 1741 Nysa przeszła w ręce pruskie, co nie uchroniło miasta przed kolejnym zbrojnym starciem w roku 1757 pomiędzy Fryderykiem Wielkim i Marią Teresą. Nysa zmieniła swój charakter właśnie za rządów pruskich, kiedy to Fryderyk Wielki rozbudował twierdzę. Od tego czasu Nysa stała się pruskim miastem militarnym, odchodząc od wielowiekowych tradycji biskupich w swojej architekturze i polityce. Za datę końca rządów biskupich w Nysie uważa się rok 1810, w którym sekularyzowano Księstwo Biskupie, w tym jego dobra kościelne i klasztorne.

Historia wojen śląskich

Miasto przechodziło podczas wojen śląskich w ręce pruskie i niemieckie do roku 1945 włącznie.
Również czasy wojen napoleońskich nie były przychylne dla zabytków Nysy, bowiem czteromiesięczne oblężenie miasta w roku 1807 pozostawiło ogromne zniszczenia w architekturze i infrastrukturze Nysy. Rok 1887 to ostateczna likwidacja twierdzy nyskiej, w roku 1888 miasto zostało skanalizowane, a w roku 1894 utworzono na terenie Nysy miejski park.

II wojna światowa doprowadziła do zniszczenia Nysy niemal w 80% przez Armię Czerwoną, a w następstwie narzucenia systemu komunistycznego w roku 1946 dokonano wypędzenia z miasta Niemców, sprowadzając do Nysy osiedleńców z ziem wschodnich.
Poza tragicznym wpływem tzw gospodarki socjalistycznej, ostatnimi szkodami w zabudowie miasta były powodzie w roku 1938 oraz w roku 1997. Od umownej daty upadku komunizmu w roku 1989, Nysa systematycznie odbudowuje przepiękne ślady bogatej i niesamowitej historii, stając się z roku na rok coraz piękniejszym miastem.

Zabytki

Na każdym kroku turyści spotkać mogą wspaniałe zabytki, ślady historii, ilość i stan zachowanych obiektów zabytkowych dzięki systematycznej pracy mieszkańców. Nysa nie bez przyczyny zasłużyła na miano Śląskiego Rzymu. Dziś Nysa jest miastem bardzo chętnie odwiedzanym przez turystów tak z Polski, jak i z zagranicy, ze względu na jej położenie, ofertę wypoczynkową, bogatą historię oraz wspaniałe zabytki, będące świadectwem znaczenia Nysy na przełomie wieków oraz wpływów Biskupów Wrocławskich i ich następców.